Regelgeving

Dossier en geheimhouding

Het dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 

Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je mij verzoeken een eigen verklaring (je mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken.    

Privacyverklaring

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het medisch beroepsgeheim zoals geregeld in de WGBO. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij je dit nadrukkelijk weigert. Hier vind je de privacyverklaring van Praktijk de Nobel.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Hier vind je het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van D. de Nobel (pdf-download).

Identificatieplicht en verzekeringsgerechtigheid

Zorgverleners zijn bij wet (Zorgverzekeringswet) verplicht om de identiteit van cliënten te controleren en het BSN (Burgerservicenummer) te registreren. Dit is nodig voor de declaratie van de kosten bij de zorgverzekeraar en om fraude en medische fouten te voorkomen.

Klachten

Vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Daarom nodig ik je vanaf de eerste kennismaking uit om feedback te geven en kenbaar te maken wat voor jou werkt en wat niet. Op die manier is er altijd ruimte is om zaken die de behandeling aangaan bij te sturen mocht dat nodig zijn. 

Toch zou het kunnen gebeuren dat je niet tevreden bent en dat we er samen niet uitkomen of dat het direct bespreken voor jou niet mogelijk is. Dan kun je je wenden tot de klachtenregeling van de beroepsvereniging NIP waar ik aangesloten ben, om daar bemiddeling aan te vragen door een klachtenfunctionaris of een klacht in te dienen. Deze is te bereiken door te mailen naar nip@klachtencompany.nl. Hiervoor kan je dit formulier gebruiken. Zie ook het klachtenreglement.

Mocht dit allemaal niet tot een voor jou bevredigend resultaat leiden, dan kun je een klacht in indienen bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.