Betalingsvoorwaarden

Voordat we beginnen met de behandeling is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de financiële kant van de behandeling en akkoord gaat met de onderstaande betalingsvoorwaarden.

Algemene Betalingsvoorwaarden versie januari 2024

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (zoals psychodiagnostiek, behandeling en verslaglegging) die Praktijk de Nobel (hierna te noemen: ‘zorgverlener’) verleent aan jou (hierna te noemen: ‘cliënt’).

Artikel 2

Annulering / afzegging afspraken: afspraken (inclusief intakes) dienen uiterlijk 1 werkdag (24 uur) vóór het tijdstip van de afspraak te worden afgezegd.

Als ‘no show’ gelden:

– het niet verschijnen op de afspraak zonder afzegging

– afzegging van de afspraak binnen 1 werkdag (24 uur) vóór de afspraak

– afzegging op vrijdag of tijdens het weekend voorafgaande aan een afspraak op de daarop volgende maandag

– afzegging tijdens een nationale feestdag of tijdens vakanties vóórafgaande aan een afspraak op de daarop eerstvolgende werkdag van zorgverlener

In geval van ‘no show’ is zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Het actuele gehanteerde no-show-tarief is te vinden op www.praktijkdenobel.nl onder ‘tarieven en vergoeding’. Cliënt krijgt hiervoor, buiten de kosten voor de behandelingen, een aparte factuur. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, cliënt dient deze kosten zelf te betalen.

Artikel 3

Alle door zorgverlener aan cliënt gefactureerde kosten dienen door cliënt binnen de betalingstermijn zoals op de factuur vermeld volledig te zijn voldaan.

Artikel 4

Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen de betaaltermijn kan zorgverlener cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering is zorgverlener gerechtigd een bedrag van € 15,- aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6

Voldoet cliënt binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering niet aan zijn / haar verplichtingen, dan is zorgverlener zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gefactureerde bedragen komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is zorgverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Cliënt dient wijzigingen in de betalingsvoorwaarden en tarieven zelf te volgen, deze worden gepubliceerd op de website van Praktijk de Nobel